27.11.2017 Друк Друк

Кафедра української мови та методики її навчання

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І.С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Коваль Валентина Олександрівна. З 2015 року завідувач кафедри доцент В. В. Розгон.

Склад кафедри:

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор

 • Березовська Ганна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Григоренко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Діц Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Жила Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор
 • Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук,доцент
 • Коломієць Інна Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент
 • Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор
 • Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор
 • Шевчук Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сауляк Лариса Олександрівна – викладач
 • Соколовська Ангеліна Ростиславівна – ст. лаборант
 • Теляча Мирослава Сергіївна – лаборант
 • Жура Ірина Владиславівна – лаборант

фуф удпу

Кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах:

 

 • української філології;
 • іноземної філології;
 • початкової освіти;
 • історичному;
 • дошкільної освіти;
 • мистецько-педагогічному;
 • соціальної педагогіки та практичної психології.

 

Дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:
 •  сучасна українська літературна мова;
 • вступ до мовознавства;
 • старослов’янська мова;
 • українська ономастика;
 • історична граматика української мови;
 • методика навчання української мови;
 • історія української мови;
 • стилістика;
 • етнолінгвістика;
 • загальне мовознавство;
 • текстознавство;
 • українська діалектологія;
 • порівняльна граматика східнослов’янських мов;
 • мовні розбори;
 • історична лексикологія та етимологія;
 • давня східнослов’янська мова;
 • палеографія;
 • лінгвістичний аналіз художнього тексту;
 • інформаційно-комп’ютерні технології навчання;
 • методика викладання української мови у ВНЗ;

 

Навчальна діяльність

Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів. Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.

Наукова діяльність

Основний напрям наукової роботи кафедри – Склад української лексики з погляду походження та функціонування (у межах робочого часу). На виконання доручення Кабінету України від 07.02.2009 р. № 5674/1/1-09 щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 05.02.2009 р. № 72 «Про увічнення пам’яті Павла Загребельного» кафедрою української мови розпочато підготовку Словника фразеологізмів творів Павла Загребельного. Створено робочу групу у складі доцентів: Розгон В.В., Ріднєвої Л.Ю., Діц В.О., Денисюка В.В., Молодичук О.А., Дуденко О.В. Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону. Функціонує аспірантура, Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, діють наукові гуртки і проблемні групи.

Міжнародна діяльність

План міжнародної діяльності кафедри української мови та методики її навчання передбачає участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях, публікації у закордонних виданнях, організацію та проведення міжнародних наукових конференцій.

У міжнародних конференціях у 2011–2012 рр. взяли участь такі викладачі  кафедри:

Міжнародна наукова конференція «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» (до 75-річчя від дня народження д‑ра філол. н., проф., дійсного члена АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Арнольда Панасовича Грищенка) (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова) (22–23 вересня 2011 року) –  Денисюк В.В., Тищенко Т.М,;

Міжнародна конференція «Пам’ятка як джерело вивчення історії мови» (Тимченківські читання) (Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, відділ української мови) (6–7 жовтня 2011 року) – Денисюк В.В., Тищенко Т.М.;

Міжнародна наукова конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Інститут української мови НАН України; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) (19–20 жовтня 2011 року) – Розгон В.В., Березовська Г.Г., Денисюк В.В., Діц В.О., Дуденко О.В., Жила Т.І., Зелінська О.Ю., Коваль В.О., Коломієць І.І., Комарова З.І., Молодичук О.А., Панчук І.В., Тищенко Т.М., Шевчук І.Л.;

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Україна – Польща: сучасні орієнтири формування особистості»  (Київ) (23 жовтня 2011 року) – Тищенко Т.М.;

Міжнародна наукова конференція «Zjawisku nobilitacji i deprecjacji w języku, komunikacji, tekście» (Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохова, Польща) (24–25 жовтня 2011 року) – Тищенко Т.М.;

Міжнародна наукова конференція молодих учених «Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи розвитку» (Львівський національний університет імені Івана Франка) (26–28 жовтня 2011 року) – Денисюк В.В.;

ІІ Міжнародна наукова конференція „Українська  мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри ” ( Кривий Ріг) (3-4 листопада 2011 року) – Жила Т.І.;

Міжнародна наукова конференція «Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», м. Гомель, Білорусь) (28–29 листопада 2011 року) – Денисюк В.В.;

IV Международная научно-практическая конференция «Новое в современной филологии» (Научный журнал «Вопросы филологических наук» и крупнейшее научное издательство «Спутник +» (г. Москва)) (23 грудня 2011 року) – Денисюк В.В.;

ХІV Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах» (Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) (3–4 квітня 2012 року) – Денисюк В.В.;

ІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (Умань) (24–25 квітня 2012) – Розгон В.В., Коваль В.О., Жила Т.І., Коломієць І.І., Тищенко Т.М.;

Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура» (Умань, 26 – 27 квітня 2012 року) – Коваль В.О., Розгон В.В., Коломієць І.І.;

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського Межиріччя» (присвячена 110-й річниці з дня народження Г.Ю. Храбона) (Умань, 26 – 27 квітня 2012 року) – Коваль В.О.;

Міжнародна конференція «Хрисанф Ящуржинський» (Умань) – Розгон В.В., Коваль В.О.,  Тищенко Т.М.;

IV Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти» (Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) (17–18 травня 2012 року) – Денисюк В.В., Тищенко Т.М.;

I Международная научно-практическая конференция «Язык и культура» (Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет) (18 мая 2012 года) – Денисюк В.В.;

XII Міжнародні Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 200-річчю від дня народження академіка І. І. Срезневського (Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) (24–25 травня 2012 року) – Денисюк В.В., Тищенко Т.М.

Кафедрою організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Інститут української мови НАН України; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) (19–20 жовтня 2011 року, 18–19 жовтня 2012 року).

Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури тощо.

 

Видавнича діяльність

Науково-методична робота

Методичні видання (методичні рекомендації)

Підручники, посібники

Контактна інформація

Адреса: кім. 304, вул. Садова 24, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра української мови

Email: ukrmova.metod@ukr.net

Електронні адреси викладачів:

 1. Коваль Валентина Олександрівна – ukr_filolog@ukr.net
 2. Березовська Ганна Григорівна – berezovskaag@gmail.com
 3. Гонца Ірина Семенівна – vitek161278@i.ua
 4. Григоренко Тетяна Володимирівна – grugorenko@meta.ua
 5. Денисюк Василь Вікторович – dvv2812@ukr.net
 6. Дуденко Олена Володимирівна – nusik2009@meta.ua
 7. Жила Тетяна Іванівна – zhila_78@mail.ua
 8. Зелінська Оксана Юріївна – zelinska67@ukr.net
 9. Коломієць Інна Іванівна – innaosvita@mail.ua
 10. Комарова Зоя Іванівна – zoyakomarova73@mail.ua
 11. Маслюк Катерина Анатоліївна – katywa89@gmail.com
 12. Молодичук Ольга Андріївна – moa2608@ukr.net
 13. Розгон Валентина Володимирівна – rozgonval@ukr.net
 14. Тищенко Тетяна Миколаївна – ttm1609@ukr.net
 15. Шевчук Інна Леонідівна – mavra69@mail.ua
 16. Сауляк Лариса Олександрівна – larisasaulyak@ukr.net